วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555
การสมัครสมาชิกซุปเปอร์แวร์
คุณสมบัติ

1. เพศหญิง หรือ เพศชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
2. ค่าสมัคร 500 บาท
สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับจากการสมัครสมาชิกซุปเปอร์แวร์
1. บัตรประจำตัวสมาชิก ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)
2. กระเป๋าซุปเปอร์แวร์ ไดเรกเซลส์ 1 ใบ ภายในประกอบด้วย คู่มือสมาชิก, แคตตาล็อกสินค้า, เอกสารการสั่งซื้อ, สินค้าตัวอย่าง
3. ส่วนลดการค้า เมื่อสั่งซื้อสินค้าซุปเปอร์แวร์ ทุกที่ทำการ

การสมัครสมาชิกขายตรงซุปเปอร์แวร์ (พิธีกร)
1. สำนักงานใหญ่ (สุขสวัสดิ์)
      จันทร์ – เสาร์               เวลา 9.00 – 17.00 น.
      อาทิตย์                         เวลา 9.00 – 12.00 น.
    สำนักงานสาขาทุกแห่ง
      อังคาร – เสาร์              เวลา 9.00 – 17.00 น.
      อาทิตย์                         เวลา 9.00 – 17.00 น.
2. สมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
      แผนกทะเบียนประเมินผล
      ตู้ ปณ. 14 – 41 ไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
      พร้อมธนาณัติสั่งจ่าย บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์  500  บาท
3. สมัคร ณ สถานที่จัดประชุมของบริษัท
     (โปรดติดตามสถานที่จัดการประชุมของบริษัทฯ ทาง  www.superwaredirectsales.com)
4. สมัคร ณ การประชุมภายในเฉพาะเขต (โปรดติดตามกำหนดการประชุมกับผู้จัดการเขตของท่าน)
5. สมัครผ่านสมาชิกซุปเปอร์แวร์ทุกระดับ
หลักฐานการสมัครสมาชิกขายตรงซุปเปอร์แวร์ (พิธีกร)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ใบ
2. เงินค่าเอกสาร กระเป๋า สินค้าตัวอย่าง จำนวน 500 บาท
ระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับสมาชิกซุปเปอร์แวร์
1. สมาชิกซุปเปอร์แวร์ สามารถสาธิตและจำหน่ายสินค้าซุปเปอร์แวร์ ให้กับผู้ใช้สินค้าโดยตรงในระดับบุคคลต่อบุคคล
2. สมาชิกซุปเปอร์แวร์ สามารถเข้าประชุมกับบริษัทฯ ตามวันเวลา ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก
ที่ทำการซุปเปอร์แวร์ทุกแห่ง และทางเว็บไซด์  www.superwaredirectsales.com
3. ห้ามขายลดราคา ยกเว้นกรณีที่เป็นรายการส่งเสริมการขาย ตามที่บริษัทฯ กำหนด
4. ห้ามสาธิต หรือจัดแสดงสินค้าซุปเปอร์แวร์ ในตลาดนัด หรือที่สาธารณะ หรือไปวางจำหน่ายในร้านค้า

การรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกซุปเปอร์แวร์ สมาชิกต้องมียอดสั่งซื้อสินค้าในรอบปี เป็นยอดชำระเงินสุทธิ 1,000 บาท เพื่อรักษาสิทธิ์ของสมาชิก ทั้งนี้บริษัทฯ จะประเมินผล
การทำงานของสมาชิกปีต่อปี ตามปีปฏิทิน (มกราคม – ธันวาคม) ยกเว้นสมาชิกที่เข้าในช่วงระหว่างปี จะยังไม่มีการประเมินผล
การทำงาน โดยจะเริ่มประเมินผลการทำงานในปีถัดไป 

 ชื่อบัญชี บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
ธนาคารกสิกรไท กระแสรายวัน สาขาสุขสวัสดิ์
เลขบัญชี  0431-04381-5

FAX  024277269
CALL CENTER 024288855